ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറവില്‍-ബി രാജീവന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറവില്‍-ബി രാജീവന്‍ സംസാരിക്കുന്നു